• VLERA E SHPORTËS 0.00 
Mbi vlerën 49.90€, transporti gratis.

Dërgimi i produkteve të porositura

 

11.1 Konsumatori e ka të drejtën e zgjedhjes së mundësisë që produktet e porositura t’i dërgohen drejtpërdrejt në adresën, të cilën e përcakton vetë me rastin e regjistrimit në programin apo platformën e shitësit.

 

11.2 Dërgimi i produkteve në adresën e konsumatorit është me pagesë deri në shumën 49.90 €. Mbi shumën 49.90 €, transporti do të jetë pa pagesë.

 

11.3 Vlera minimale e porosisë (produktet e porositura), pa përfshirë shpenzimet e transportit, është 20 €.

 

11.4 Transporti i porosisë bëhet në dy mënyra:

 

1. Standard transporti paguhet 2.00 €

2. Express transporti paguhet 2.99 €

 

11.5 Koha e transportit: 09:00 – 21:00.

 

11.6 Standard transporti bëhet në 4 termine gjatë ditës si në vijim:

 

TERMINI            KOHA E LIFERIMIT             KOHA E POROSISË

1                          09:00 -12:00                        NJE DITË MË HERËT DERI NË ORA 22:00
2                         12:00 -15:00                         DITËN E NJËJTË DERI NË ORA 12:00
3                         15:00 -18:00                         DITËN E NJËJTË DERI NË ORA 15:00
4                         18:00 -21:00                         DITËN E NJËJTË DERI NË ORA 18:00

 

Dërgimi i produkteve sipas paragrafëve të mësipërm vlenë vetëm për territorin e Komunës së Prishtinës, sipas hartës të paraqitur në platformë.

 

11.7 Nëse kërkohet transporti standard, termini për transport caktohet në terminin e radhës pas pagesës. Transporti i porosisë mund të paracaktohet edhe në ditët e tjera pas ditës së porosisë, por jo më vonë se 7 ditë pas pagesës, në terminë kohor (4 sosh), sipas tabelës ku mund të zgjedhen terminet. Përcaktimi i terminit të transportit duhet të bëhet me datë dhe orë, sipas tabelës 11.5.

 

11.8 Dërgimi i produkteve brenda territorit të Komunës së Prishtinës bëhet nga shërbimi i kompanisë.

 

11.9 Me rastin e dorëzim/pranimit të produkteve të porositura, lëshohet konfirmim i dorëzim/pranimit të produkteve në të cilin shënohet data dhe ora e pranimit të produkteve, si dhe emri, mbiemri dhe nënshkrimi i personit që pranon produktet.

 

11.10 Një kopje e konfirmimit mbetet për kompaninë dhe një për konsumatorin.

 

11.11 Në rast se konsumatori ka përzgjedhur kohën e liferimit në afat më të shkurtër sesa plani i liferimit si më lart, “MAXI E-Shop” gëzon të drejtën ta refuzojë porosinë ose në marrëveshje me konsumatorin ta ndryshojë terminin e liferimit të porosisë.

 

11.12 Malli do t’i liferohet konsumatorit në terminin e përcaktuar vetëm pas konfirmimit të pagesës ose konfirmimit të porosisë përmes telefonit. Megjithatë, “MAXI E-Shop” gëzon të drejtën e refuzimit të porosisë, nëse eventualisht hasë në probleme të ndryshme të moslajmërimit të konsumatorit në telefon apo dyshimeve të natyrave të ndryshme dhe të arsyeshme, që pamundësojnë liferimin e mallit.

 

11.13 Në rast se konsumatori paraqet të dhëna të pasakta, kompania do të iniciojë procedurë penale në lidhje me mashtrimin dhe procedurë civile – për kompensim të dëmit të shkaktuar.